Download algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Blush BV - Webshop, de webwinkel van Blush BV te Brielle.
Versie 1.0 d.d. 01-06-2016


Artikel 1 Toepasselijkheid
1.1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten die op de webwinkel van Blush BV aangeboden worden en op alle met Blush BV aangegane overeenkomsten voor zover van deze Algemene Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Het Nederlands recht is van toepassing op deze leveringsvoorwaarden.

1.2
Indien de klant verwijst naar zijn/haar voorwaarden, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk en schriftelijk door Blush BV is ingestemd.

1.3
Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven.

1.4
Onder klant wordt verstaan iedere bezoeker van de webwinkel dan welke elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Blush BV in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

1.5
Blush BV behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

1.6
Door het gebruik van de webwinkel van Blush BV en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de webwinkel.Artikel 2 Producten die op de webwinkel van Blush BV aangeboden worden / Overeenkomsten
2.1
Alle producten die op de webwinkel van Blush BV aangeboden worden zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt. Kennelijke fouten en/of vergissingen binden de leverancier niet.
 
2.2
Blush BV behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen.

2.3
Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging van een door de klant verstrekte opdracht per email is verzonden naar het door de klant opgegeven e-mailadres. De klant en Blush BV  komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra deze orderbevestiging aan klant is verzonden. De elektronische bestanden van Blush BV gelden, voor zover de wet dit toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.

2.4
Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via email verstrekt en opgaven enz. met betrekking tot alle producten die op de webwinkel van Blush BV aangeboden worden en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Blush BV garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie et cetera in volledige overeenstemming zijn. Kleine afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.


Artikel 3 Prijzen en Betalingen
3.1
Alle door Blush BV vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro`s en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2
De hoogte van de verzendkosten binnen Nederland staat op de webwinkel en in artikel 3.7 vermeld. Ten aanzien van andere landen en betaalmethoden gelden nadere voorwaarden ten aanzien van de bezorgmethode en daaraan verbonden kosten. Deze dienen voorafgaand aan de bestelling opgevraagd te worden.

3.3
De klant wordt de mogelijkheid geboden de bestelling verzekerd te laten versturen. De hoogte van deze kosten kan worden opgevraagd via info@blush-parfumerie.nl. De verzekeringskosten zijn voor rekening van de klant.

3.4
Speciale aanbiedingen zijn geldig totdat de aanbieding uit de webshop wordt verwijderd. Nadat de aanbieding uit de webshop is verwijderd kan de klant geen recht meer doen gelden op de desbetreffende aanbieding.

3.5
Bestellingen kunnen worden betaald via de op de Webshop aangeboden betaalwijzen.

3.6
Overeenkomsten waarvoor enige verschuldigde betaling twee weken na de totstandkoming van de overeenkomst niet voldaan is, komen automatisch te vervallen.

3.7
Bij bestellingen tot € 30,-- wordt € 7,50 verzendkosten in rekening gebracht Bij bestellingen tussen € 30,-- en € 60,-- wordt € 4,-- verzendkostenbijdrage in rekening gebracht. Bestellingen boven € 60,-- worden gratis verzonden.
 
Artikel 4 Levering
4.1
Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd:
Bij betaling via Ideal versturen wij de bestelde artikelen zodra de betaling akkoord bevonden is. Indien een product tijdelijk niet op voorraad is wordt de klant hiervan op de hoogte gesteld 
Nalevering vindt zo snel mogelijk plaats. Eventueel genoemde levertijden zijn indicatief en geldt nimmer als fatale termijn. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de klant de overeenkomst in stand laat. De klant is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Eventueel reeds betaalde gelden zullen worden geretourneerd.

4.2
Indien onverhoopt een product definitief niet geleverd kan worden, zal dit direct aan de klant worden gemeld en eventueel betaalde gelden zullen direct teruggestort worden. Vertragingen zullen aan de klant per e-mail of telefonisch worden gemeld.

4.3
Levering vindt plaats op het door de koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres. Levering zal geschieden via erkende post-vervoersbedrijven en volgens de afleveringsvoorwaarden die deze bedrijven hanteren.

4.4
Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.
 
Artikel 5 Eigendomsvoorbehoud
5.1
De eigendom van producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen de klant op grond van enige overeenkomst aan Blush BV verschuldigd is heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds over op het moment dat de producten door Blush BV aan de vervoerder ter beschikking zijn gesteld. Indien de klant in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn/haar rekening. Eventuele retourzendingen aan Blush BV zijn voor rekening van de klant en moeten gefrankeerd en alleen na overleg geschieden.
 
Artikel 6 Ruilen en Herroepingrecht
6.1
De klant is verplicht de producten bij aflevering nauwkeurig te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. De klant dient hierbij rekening te houden met geringe maat- en kleurverschillen van de op de webwinkel afgebeelde producten. Indien de producten in hoge mate niet aan de overeenkomst beantwoorden, dient u Blush BV daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen vijf (5) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, gemotiveerd kennis te geven. Retouren moeten vooraf worden aangemeld door het modelformulier (zie onderaan deze algemene voorwaarden) in te vullen en elektronisch naar info@blush-parfumerie.nl te versturen.

6.2
U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het ongebruikte product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk -in de originele staat en ongeopende (folie)verpakking aan Blush BV geretourneerd worden. Om gebruik te kunnen maken van dit recht dient u contact op te nemen via info@blush-parfumerie.nl. Het verschuldigde orderbedrag zal binnen 14 dagen na ontvangst van uw retourzending op uw rekening worden teruggestort
 
6.3
De kosten voor het terugzenden van de producten zijn voor rekening van de klant.

Artikel 7 Aansprakelijkheid
7.1
Blush BV is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de klant of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Blush BV. Blush BV is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, directe of indirecte schade en winst- of omzetderving. Ook stellen wij ons niet verantwoordelijk voor enige schade of letsel veroorzaakt door ons verkochte producten.

7.2
Indien Blush BV, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of de dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

Artikel 8 Overmacht
8.1
In geval van overmacht is Blush BV niet gehouden haar verplichtingen jegens de klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
8.2
Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen en het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de webwinkel.

Artikel 9 Persoonsgegevens
9.1
De gegevens die door de klant worden verstrekt, worden door Blush BV vertrouwelijk behandeld en worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
het verwerken van de bestelling, de betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres en het bevorderen van de gebruikersvriendelijkheid van de site, het kunnen doen van aanbiedingen en acties of het verstrekken van voor u relevante informatie of nieuwsbulletins.
 
9.2
Blush BV neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.
 
9.3
Blush BV verstrekt geen klantgegevens aan derden.

Artikel 10 Geschillen
10.1
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 
10.2
Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 11 Diversen
11.1
Blush BV is gevestigd aan de Nobelstraat 12 te Brielle, postcode 3231 BC en is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24401569. Het BTW-nummer is NL 8170.38.54.1.B01. Gelieve alle correspondentie te zenden aan het winkeladres van Blush BV of naar info@blush-parfumerie.nl
 
11.2
Wanneer door Blush BV gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden te eisen. De klant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Blush BV deze Algemene Voorwaarden soepel toepast.
 
Modelformulier voor herroeping
(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen).
 
Aan Blush BV, Nobelstraat 12, 3231 BC Brielle c.q. info@blush-parfumerie.nl

Ik/Wij* deel/delen(*) u hierbij mede dat ik/wij(*) onze overeenkomt betreffende de verkoop van de volgende goederen herroep/herroepen(*)
-
Besteld op(*)

Ontvangen op(*)
-
Naam/Namen consument(en)
-
Adres consument(en)
-
Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
-
Datum
 
 
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is

Blush! Parfumerie & Schoonheidssalon

Nobelstraat 12, 3231 BC Brielle
Tel: 0181-473074
info@blush-parfumerie.nl
www.blush-parfumerie.nl
www.blush-parfumeriewebshop.nl

Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.